KK Stav Concrete s.r.o. na facebooku!

Ve společnosti v těchto dnech probíhá příprava na certifikaci podle ČSN EN ISO 9001.

Politika kvality ve společnosti KK stav concrete s.r.o.

VIZE A MISE ORGANIZACE

Společnost KK stav concrete s.r.o. vyhlásila základní principy politiky kvality:

Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou jakost (při optimální produktivitě a rentabilitě naší práce, pružnosti reakce na požadavky objednatelů a snižování vlastních výrobních nákladů) můžeme dosáh-nout pouze s takovou politikou kvality, která se týká veškerých aktivit naší firmy, všech spolupracují-cích partnerských organizací a jejích zaměstnanců. Každý jednotlivec musí přispívat svým dílem k uskutečňování cílů politiky kvality firmy. Proto je úkolem každého pracovníka, počínaje dělníkem, řídí-cím managementem konče, vykonávat bezvadnou práci. Všichni zaměstnanci se musí cítit být vzá-jemně objednateli i dodavateli a každý musí pracovat tak, aby jeho objednatelé, jak interní tak i externí, byli spokojenými zákazníky. Uspokojování potřeb našich objednatelů, a předcházení očekávání zákazníků je trvalou součástí každodenní práce a prezentací zásad kvality naší firmy.

  • Odběratel je hlavním hodnotitelem kvality našich činností, zavedením systému zabezpečování kvality dle ČSN EN ISO 9001 mu poskytujeme přiměřenou jistotu, že výsledky naší činnosti mají požadovanou kvalitu
  • Vytváříme podmínky pro to, aby výsledky naší činnosti byly v souladu s platnými technickými a legislativními normami a předpisy.
  • Každý pracovník nese odpovědnost za výsledky své práce.
  • Zabezpečování kvality nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví. Ochrana životního pro-středí a přírodních zdrojů je pro nás samozřejmostí.
  • Kvalita spoluvytváří dobré jméno firmy a je nutnou podmínkou pro prosperitu firmy.

Politika kvality je v organizaci vydána jako samostatný dokument a jsou s ní seznámeni všichni pra-covníci firmy.

V Praze dne 1.6.2013

Lubomír Kocourek
jednatel společnosti

Naše služby

Příprava podkladu

Příprava podkladu

Správná příprava podkladu je nedílnou součástí správného fun...

KK Stav Concrete s.r.o. - Informace o průmyslových podlahách, betonových podlahách, litých podlahách

Kontaktní telefon: +420 731 520 145 / +420 736 622 435
Napište nám: info(a)kkstav.cz


Realizace průmyslových podlah,
strojně hlazených betonů,monolitů, epoxidových stěrek,
litých a dekorativních podlah

Kontaktujte nás

Sídlo společnosti:
Bořivojova 878 / 35, 130 00 Praha 3

Pobočka morava:
Galašova 156, 753 01 Hranice


KK Stav s.r.o. na facebooku

Odkazy